| Halis Karakurt | Biyografi | İletişim  

| Künye 2011 ® Halis Karakurt